Všeobecné obchodní podmínky při provozování eshopu na webhostingu.  Obchodní podmínky společnosti WebMarketing,s.r.o. platné od 01.01.2018 (NEJSME PLÁTCI DPH)

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi pronajimatelem společností WebMarketing, s.r.o. a Objednavatelem jako nájemcem  eshopového, nebo webového řešení a marketingových služeb.

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li nájemce spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li nájemcem podnikatel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pronajímatel:

WebMarketing, s.r.o. IČ: 03156729, DIČ: CZ 03156729, Na Louži 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze spisová značka C 227897. Zastoupen jednatelem společnosti: Michalem Grabmüllerem, e-mail: info@maxieshop.cz

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Informace o všech službách a produktech společnosti WebMarketing s.r.o. poskytuje: Karel Šulek,  GSM +420 775 162 564, email: info@maxieshop.cz

Nájemce:
Subjekt, který má platné IČ v ČR -  podnikatel, státní správa, města, obce, neziskové, charitativní a ostatní organizace, nebo občan.

Uzavření nájemní smlouvy.

Nájemci byla ještě před spuštěním eshopu/webu vystavena zálohová faktura. Uhrazením každé jednotlivé zálohové faktury, tak nájemce souhlasí s těmito obchodními podmínkami bez výhrad a bez protestu v plném rozsahu, jak jsou zde uvedeny. Každá vystavená zálohová faktura, kterou nájemce obdrží, obsahuje hypertextový odkaz, odkazující přímo na webovou stránku s těmito obchodními podmínkami. Jejím uhrazením se má za to, že si nájemce tyto obchodní podmínky celé přečetl, plně je pochopil, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.

Objednávka produktů a služeb:
Služby je možno objednat zasláním objednávky emailem na info@maxieshop.cz, nebo telefonicky na čísle +420 775 162 564. Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení vč. IČ nájemce nutné k jeho identifikaci.
Způsob platby:
Platba převodem na účet: v ČR - Číslo účtu je: 265599346 / 0300 ČSOB

Platba ze zahraničí IBAN CZ51 0300 0000 0002 6559 9346 ČSOB

Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo aktuální zálohové faktury.

Pokud není dohodnuto jinak, kupující hradí zálohové faktury v plné výši takto:

Po uhrazení první vystavené zálohové faktury v plné výši, začne prodávající aktivovat nájemci objednané služby. Pokud si nájemce objedná produkty, nebo služby ve slevové akci, a tato cena po slevě nebude připsána na účtu pronajímatele v den splatnosti uvedeném na zálohové faktuře, nemusí pronajímatel tuto slevu nájemci uznat a nájemce  v takovém případě nemá právo nárokovat tuto slevu a je povinen doplatit produkty, nebo služby do plné ceny jako před slevou, pokud k tomu bude pronajímatelem vyzván.  

Ochrana dat:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, dává nájemce pronajímateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů. Pronajímatel respektuje zákon na ochranu osobních údajů a neposkytne žádné informace jiným osobám, kromě doručovatelům  obchodních,nebo písemných zásilek.

Všeobecné smluvní podmínky k fakturám a objednávkám za poskytované služby:

 Všeobecné smluvní podmínky za poskytování marketingových služeb, nebo pronájem elektronického obchodu nebo webové stránky (dále také „Produkt“) z  portfolia společnosti WebMarketing, s.r.o. (dále jen „Pronajímatel“)

I.

Pojmy

Produktem se rozumí konkrétně definovaná marketingová služba, nebo funkce a šablona  eshopu, nebo webová stránka, uvedená v portfoliu pronajímatele. Kampaní se rozumí návrh, příprava, plánování a případně i následná realizace různých reklam na internetu, podle zvoleného tarifu pronájmu eshopu/webu, nebo pokud se na tom obě smluvní strany zvlášť dohodnou.

1) Popis produktu

Objednávaný produkt je marketingově upravena šablona eshopu z nabídky pronajímatele, bez možnosti jakéhokoliv externího připojení na jiné externí systémy. Napojit tuto šablonu eshopu na externí systém je možné za zvláštní poplatek, až po předchozí dohodě s programátorem pronajímatele, pokud takové řešení on sám doporučí a vysloví s ním jasný souhlas.

2) Podklady

Před zahájením spuštění eshopu, webu, nebo internetové kampaně dodá objednavatel pronajímateli kompletní inzertní podklady, které musí obsahovat:

1)  jméno a příjmení objednavatele

2) IČ objednavatele

3) všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí eshopu/webu a kampaně

4) Inzertní podklady musí být v souladu s Všeobecnými technickými podmínkami vyhlašovanými (zveřejňovanými) jednotlivými Prodejci reklamy na Internetu s ohledem na autorská práva.

3) Korektury

Pronajímatel předloží Objednavateli návrh produktu k případné korektuře. Objednavatel má poté pro korekci návrhu eshopu/webu, nebo reklamního návrhu lhůtu tří pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že Objednavatel s návrhem produktů souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem (tj. víc jak z 50ti%) měnit návrh podstaty produktu.

4) Odpovědnost Objednavatele

Objednavatel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku produktu a zavazuje se Pronajímateli nahradit jakoukoliv peněžní či nepeněžní újmu včetně škody, kterou utrpí v důsledku nároků uplatněných vůči němu jinými osobami na základě právních předpisů chránících nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví (např. práva na označení) a práva průmyslového vlastnictví. Dále nese plnou zodpovědnost za dodržování všech autorských práv na svém eshopu/webu  v plném rozsahu bez vyjímek, jak u textů, tak u loga, fotek, obrázků apod., a to i v případě, že mu je poskytl, nebo jinak upravil pouze pro potřeby spuštění eshopu/webu pronajímatel. Plnou právní i jinou zodpovědnost za obsah na eshopu/webu, nese vždy, jen Objednavatel.

Objednavatel dává Pronajímateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím internetu a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů a případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě, a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu, kterého zastupuje, nebo jinak prezentuje.

Na vyžádání Pronajímatele je Objednavatel povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými podklady. Pokud tak neučiní nejpozději do tří pracovních dnů od písemného vyzvání emailem, pak pronajímatel může  pozastavit, nebo úplně zrušit všechny započaté úkony. V takovém případě nemá Objednavatel nárok na vrácení peněz ani jejich poměrnou část, nebo jiných finančních náhrad a plateb, které již v této souvislosti zaplatil.

II.

Tarify za pronájem eshopů a marketingových služeb. Nejsme plátci DPH:

Vyhrazujeme si právo, zamítnout Vám nastavení tarifu BIUSINESS,nebo KOMFORT, pokud bychom usoudili, že by mohlo dojít ke střetu zájmu.

TARIF:    STANDARD ZA 1.000,-Kč MĚSÍČNĚ

Nemá aktivní modul pro import produktů na HEUREKA a ZBOŽI.cz

Po úhradě jednorázového "Aktivačního poplatku" je do sedmi kalendářních dnů spuštěn eshop na webhostingu, kdy je mu automaticky nastaven základní tarif STANDARD. Eshop se považuje za spuštěný v den, kdy jsou klientovi (nájemci) zaslány emailem přihlašovací údaje pro přístup do administrace eshopu/webu, bez ohledu na to, zda je, nebo není eshop/web  v ostrém provozu. V následných měsících, vždy k 1. dni v měsíci se již účtuje poplatek za jeho pronájem. Zdarma Vám zaškolíme 1 osobu pro práci v administraci tak, abyste si mohli vše potřebné sami spravovat. V Tarifu budete mít zajištěnou průběžnou základní technickou správu a údržbu.

Zajistíme nastavení a napojení na Google analytics. Ke každému eshopu Vám navrhneme zdarma dvě varianty grafického návrhu hlavního baneru eshopu. V tomto tarifu neposkytujeme zdarma žádné marketingové, programátorské, ani jiné podpůrné doplňkové služby. Individuální požadavky, jsou po vzájemné dohodě zpoplatněny dle individuálního nacenění a následným oboustranným odsouhlasením. 

TARIF:   BUSINESS ZA 3.000,-Kč MĚSÍČNĚ

Nemá aktivní modul pro import produktů na HEUREKA a ZBOŽI.cz

V tomto tarifu poskytujeme částečnou marketingovou podporu. Obsahuje vše jako v tarifu „STANDARD“ a navíc:

1. Budeme Vám nápomocni při návrzích pravidelných akcí pro eshop. Vytvoříme newslettery pro tyto akce, které pak rozešleme emailem jako upoutávku Vašim zákazníkům přes náš SMTP server. Max. počet námi odeslaných emailů na Vaši databázi je 10. tisíc/měsíc, pokud dodržíte platnou legislativu a zákon na ochranu osobních údajů.  

2. Automaticky implementujeme nově vyvinuté funkce na eshop dle vývoje trhu a nových trendů.

TARIF:  KOMFORT ZA 5.000,-Kč MĚSÍČNĚ 

Má aktivní modul, pro import produktů na HEUREKA a ZBOŽÍ.cz 

V tarifu poskytujeme plnou marketingovou podporu prodeje. Má vše jako tarif STANDARD + BUSINESS dohromady a navíc:

1. Navrhneme a rozešleme upoutávky na akce všem Vašim zákazníkům přes náš SMTP server bez omezení počtu odeslaných emailů, pokud dodržíte platnou legislativu a zákon na ochranu osobních údajů.

2. Váš eshop bude zařazen do projektu „Tržiště Slev“. Upoutávku na „Tržiště Slev Našich Partnerů“ rozesíláme měsíčně na víc jak 20. tisíc kontaktů potenciálních zákazníků a každý měsíc se rozrůstá o další tisíce nových možných zákazníků.

3. Pomáháme Vám analyzovat efektivitu Vašich investic do PPC,SEO,PR a jiných externích reklam. Následně Vám doporučíme pouze ty, které se Vám vyplatí. Chráníme Vás před špatnými investicemi.

4. Navrhujeme stále nová řešení, která Vám pomohou neustále zvyšovat prodej.

5. Přednostně Vám implementujeme nově vyvinuté funkce na eshop dle vývoje trhu a nových trendů.

6. Náš specialista se bude starat o komplexní správu kampaní na portálech HEURÉKA a ZBOŽÍ.cz, kde Vám založí zákaznický účet, pokud ho ještě nemáte. Budete si pouze dobíjet kredit na těchto portálech. Kampaně pak již sami spravujeme, průběžně s Vámi vyhodnocujeme a následně optimalizujeme.

PODMÍNKY U PROVIZNÍCH TARIFŮ (PT) - PROVOZ ESHOPU ZA PROVIZE

My provozujeme u nás na webhostingu naši nově vyvinutou a speciálně marketingově upravenou šablonu eshopu s Vašimi produkty a zároveň poskytujeme i komplexní marketingovou podporu pro zvyšování prodeje na eshopu. Všechny provozní náklady eshopu i celé naše marketingové Know-how, by spadá pod naší správu na naše náklady. Vy jen komunikujete se zákazníky a vyřizujete jejich objednávky.

Všechny provizní tarify mají aktivní modul, pro import produktů na HEUREKA a ZBOŽÍ.cz

Za spuštění nového eshopu na hostingu, registrace domény, import dat na nový eshop, návrh grafické úpravy hlavních banerů, provedení analýzy Heuréka a Zboží.cz vč. průzkumu konkurence, se platí jednorázový aktivační poplatek 10.000,-Kč. Nejsme plátci DPH

  PT:  15% provize z prodeje bez měsíčního paušálu
    PT13.000,-Kč měsíční paušál + 10% provize z prodeje
   PT26.000,-Kč měsíční paušál +  7% provize z prodeje
     PT3:  8.000,-Kč měsíční paušál   + 5% provize z prodeje

 • Provize se vyplácí až po prodeji, jen z uskutečněných prodejů 1x za měsíc, vždy k 15.dni v měsíci, na základě námi vystavené faktury.
 • 1x za měsíc si můžete zdarma změnit tarif, který pro Vás může být v příštím měsíci výhodnější
 • Marketingově budeme oslovovat pouze Vaše stávající zákazníky a ty nové pro Vás budeme získávat, výhradně přes Heureku a Zboží.cz  vše 100%-ně na naše náklady.
 • Po spuštění eshopu se už nestaráte o jeho následný provoz, ani o marketing pro zvyšování prodeje.
 • Pokud spolupráci s námi přijmete Vy, už ji nebude moci využít Vaše konkurence
 •  Do 30-ti dnů bude z naší strany eshop spuštěn a připraven k zahájení provozu, pokud nám včas poskytnete potřebné informace a XML FEED
 • Eshop Vám nastavíme tak, aby v případě potřeby na něm mohli nakupovat zvlášť za své ceny VO, MO i koncový zákazníci
 • Budete zajišťovat pouze komunikaci se zákazníky a vyřizovat jejich objednávky
 • Nenesete žádná finanční rizika (kromě obchodních podmínek, které si sami stanovíte)
 • Přechod z provizního tarifu do měsíčního pronájmu a naopak, lze zdarma provést 1x za 3. měsíce, vždy k 1.dni v měsíci. Předčasná změna je zpoplatněna částkou 3.000,-Kč bez DPH. Žádost o změnu tarifu si musí nájemce sepsat sám a poslat ji pronajímateli písemně na email info@maxieshop.cz a následně ji potvrdit zasláním SMS z mobilního čísla nájemce, na číslo pronajímatele +420 775 162 564 s textem „Změna tarifu“. Teprve po zaslání žádosti o změně tarifu emailem a potvrzení této žádosti zasláním SMS pronajímateli, započne proces změny tarifu.
 • Změna kteréhokoliv provizního tarifu, nebo přechod do měsíčního pranájmu i ukočení spolupráce, se řídí těmito obchodními podmínkami

 MOŽNOSTI MIGRACE MEZI PAUŠÁLNÍMI TARIFY    

Pouze tarify STANDARD, BUSINESS a KOMFORT u pronajatých eshopů, je možné zdarma měnit pouze jednou za 3 měsíce, jinak je předčasná změna zpoplatněna částkou 3.000,-Kč bez DPH. Žádost o změnu tarifu si musí nájemce sepsat sám a poslat ji pronajímateli písemně na email info@maxieshop.cz a následně ji potvrdit zasláním SMS z mobilního čísla nájemce, které nejvíce používá při komunikaci s pronajímatelem na číslo pronajímatele +420 775 162 564 s textem „Změna tarifu“. Teprve po zaslání žádosti o změně tarifu emailem a potvrzení této žádosti zasláním SMS pronajímateli, započne proces změny tarifu.

Při změně z vyššího tarifu na nižší, Vám budou automaticky vypnuté, nebo smazány všechny námi již provedené marketingové úpravy na eshopu, které jsme Vám nastavili pro vyšší tarif, včetně výběru a importu zboží na Hereka.cz  a Zboží.cz. Tyto změny Vám budou automaticky provedeny a nastaveny k 1. dni následujícího měsíce od data zaslání Vaší písemné žádosti o změně a přechodu do nižšího tarifu.

V případě, že chcete přejít z nižšího tarifu do vyššího, pak Vám naše vyjádření k vaší žádosti o změně tarifu, zašleme emailem nejpozději do 7. kalendářních dnů, z důvodu prověření trhu ve vašem oboru, zda se Vám takový tarif vůbec vyplatí. Případná schválená změna tarifu se Vám nastaví a projeví vždy k 1. dni v následném měsíci, po podání žádosti.Při změně z vyššího paušálního tarifu na nižší riskujete, že Vám nemusí být případná Vaše žádost o změnu tarifu zpět na vyšší schválena, pokud by mohlo dojít ke střetu zájmu. Přechod do provizního tarifu posuzujeme, vždy individuálně.

III.

Spuštění eshopu do provozu:

Eshop, nebo web bude plně funkční v naší šabloně a v provozu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data splatnosti na zálohové faktuře za předpokladu, že kupující dodrží tyto obchodní podmínky v plném rozsahu bez vyjímek.

Tento termín ale nemusí pronajímatel dodržet v případě, že nájemce - objednavatel poruší některé z ustavení v této smlouvě, zásahem vyšší moci, technických problému na serveru poskytovatele webhostingu, pokud je jeden z programátorů v pracovní neschopnosti, nebo pokud je celkový počet eshopů, nebo webů, které čekají na spuštění více jak  5. v jednom měsíci. V takovém případě se termín spuštění eshopu automaticky prodlužuje o nezbytně nutnou dobu potřebnou pro technické spuštění a jejich zprovoznění. O této události však musí být nájemce emailem informován. K posunutí termínu spuštění eshopu, nebo webu nepotřebuje pronajímatel souhlas nájemce.

IV.

 Provoz serveru:

1. Pronajímatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk nájemce v souvislosti s používáním služeb pronajímatele. Pronajímatel nenese žádnou právní, ani jinou odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči nájemci ani třetím stranám.

2. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

3. Pronajímatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese rovněž odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/modulu/komponenty bez dalšího vysvětlení Objednavateli.

V.

Platební podmínky a servisní poplatky za webhosting:

1. Objednavatel je povinen uhradit ve splatnosti zálohovou fakturu vystavenou Pronajímatelem. Faktury (daňové doklady) jsou vystavovány nejpozději do 7. kalendářních dnů po uhrazení zálohové faktury.  Zaplacením zálohové faktury se rozumí připsání celé částky na účet Pronajímatele. Pokud je pronajímatelem vystavena faktura jako daňový doklad, je dnem zdanitelného plnění datum, kdy byla připsána celá částka (dohodnutá nájemní cena) na účet Pronajímatele.

2. Služby za provoz a pronájem eshopu jsou poskytovány vždy na období jednoho měsíce od data spuštění eshopu, nebo webu, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak. Objednavatel nemá právo požadovat vrácení finanční částky, ani její poměrnou část, pokud poruší v jakémkoliv bodě tyto obchodní podmínky, nebo sám službu předčasně vypoví.

3. Pronajímatel vystaví zálohovou fakturu za měsíční pronájem eshopu/webu vždy k prvnímu dni v následném měsíci po zaslání přístupových údajů do administrace eshopu/webu, dle zvoleného tarifu nájemce. Nájemce je povinen uhradit zálohové faktury nejpozději v den jejich splatnosti. Nájemci může pronajímatel bez náhrady škod přerušit, nebo úplně zastavit poskytování služeb, pokud nájemce nedodrží datum splatnosti uvedené na zálohové faktuře.

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby platné pro tuto smlouvu a rozsah poskytovaných služeb včetně obchodních podmínek. Je ale povinen předem písemně emailem upozornit nájemce, že dojde od určitého data ke změně těchto obchodních podmínek. Pokud nájemce nové obchodní podmínky neakceptuje, prodávající může přerušit dodávku služeb, bez náhrady škody, nebo eshop/web vypnout, nebo smazat.

5. Faktury za jakékoli marketingové, programátorské a grafické úkony žádané nájemcem jsou splatné předem na základě oboustranně odsouhlasených cen za konkrétní návrhy, které nájemce požaduje nad rámec standardní služeb uvedených v tarifech eshopů/webů.

6. V případě promo nabídek a akčních cen se Pronajímatel zavazuje tuto cenu neměnit po dobu 3. měsíců. Po skončení této doby platí standardní ceny, které jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, pokud se nedohodli jinak.

7. Při neuhrazení finančních závazků nájemce ve stanovené lhůtě, má pronajímatel právo zastavit provoz všech služeb poskytovaných nájemci a bez možnosti návratu smazat všechna data bez nároku na úhradu případně vzniklých škod čí ztráty zisku.

8. Kupující zaplacením faktury souhlasí s těmito uvedenými podmínkami za poskytování služeb v plném rozsahu bez podmínek a bez protestu.

9. Kupující má nárok pouze na dva grafické návrhy hlavního banneru na webu / eshopu zdarma. V případě, že ani jeden ze dvou návrhů nebudou nájemcem schváleny do tří pracovních dnů, další návrhy již budou zpoplatněny sazbou 500,- Kč bez DPH za jeden návrh, nebo si nechá nájemce grafické návrhy vyrobit na vlastní náklady sám a zašle je pronajímateli k importu na eshop, nebo web dle technických požadavků pronajímatele.

10. Import dat do nového eshopu/webu technicky zajistí pronajímatel pouze za předpokladu, že nájemce poskytne potřebná data a přístupy pro transfer a import dat i domén. Tento import bude započítán do jednorázového aktivačního poplatku, který musí být před jeho započetím připsán na účtu pronajímatele na základě vystavené zálohové faktury. Pokud programátor pronajímatele zjistí, že technická náročnost importu dat a produktů převýší částku aktivačního poplatku, pak nájemce hradí programátorem předem stanovený doplatek ceny za náročný, či jinak specifický import.

 Případná vyšší  částka bude doúčtována až po importu formou faktury. O těchto skutečnostech je pronajímatel povinen informovat nájemce, ještě před vystavením dodatečné faktury. Pokud nebude nájemce souhlasit s podmínkami a cenou za import dat do nového eshopu/webu od pronajímatele, může provést nájemce import dat ručně pomocí administrace  eshopu/webu. Po dokončeném importu dat, je nájemce povinen si sám ručně zkontrolovat a případně poupravit kompletní import, který provedl Pronajímatel.

11. Pronajímatel má právo a může účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou upomínku zaslanou nájemci emailem, bude-li vystavená faktura po splatnosti neuhrazená. Pokud nájemce neuhradí smluvní pokuty, může pronajímatel přerušit, nebo úplně pozastavit všechny služby nájemci a znemožnit mu přístup do administrace eshopu/webu až do doby, než své pohledávky vůči Pronajímateli v plné výši uhradí. Pokud nájemce neuhradí dlužné částky ani po poslední výzvě o možném pozastavení služeb Pronajímatele, může Pronajímatel eshop/web nenávratně úplně smazat, bez jakékoliv náhrady škody vůči nájemci.

VI.

Reklamace:

1. V případě pochybení na straně pronajímatele, je nájemce v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat okamžitou nápravu. Pokud by nedošlo ze strany Pronajímatele k této nápravě do 14-ti kalendářních dnů, pak může nájemce emailem žádat přiměřenou slevu z ceny nájmu. Lhůta pro uplatnění reklamace a odstranění případných vad je 14. kalendářních dnů ode dne, kdy nájemce zjistil, anebo mohl zjistit pochybení. O této situaci je povinen písemně emailem a zasláním SMS informovat pronajímatele nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud tyto lhůty nájemce nedodrží, nemusí je pak dodržet ani Pronajímatel.

2. Pochybením na straně pronajímatele se rozumí nedodání produktu v souladu s těmito obchodními podmínkami, nebo jejich špatná, nebo úplná nefunkčnost.

3. Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez jakékoliv náhrady, pokud nájemce neplní své povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s pronajímatelem.

4. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody způsobené výpadkem eshopu/webu, nebo jiných technických poruch, zejména ve výpočtech a zobrazení cen, DPH apod. v systému eshopu apod.

5. Všechny reklamace vyřizuje Karel Šulek,  GSM +420 775 162 564, email: info@maxieshop.cz

VII.

Odstoupení od smlouvy, storno-podmínky:

Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

1. Pokud cena za produkty a služby nebude uhrazena v den její splatnosti. V případě odstoupení od smlouvy na právě probíhající pronájem eshopu má prodávající právo požadovat uhrazení poměrné části pronájmu za dobu, po kterou pronájem běžel a jednorázový stornopoplatek ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy a zrušení pronájmu eshopu nájemci, oznámí pronajímatel nájemci písemně elektronicky emailem, nebo zasláním SMS na mobilní telefon, který uvedl nájemce pronajímateli, jako komunikační.

2. Jestliže produkty v eshopu nebo grafické podklady dodané nájemcem nebo inzertní podklady ohrožují dobré mravy, zasahovaly by do práv a právem chráněných zájmů třetích osob, může pronajímatel služby pozastavit, nebo i zrušit bez náhrady škody.

3. Pokud podklady od nájemce budou mít technické vady a neodstraní je do 3 pracovních dnů.

4. V případě porušení těchto Obchodních podmínek v kterémkoliv bodě Objednavatelem.

5. Odstoupení od smlouvy je Objednavatel povinen provést písemnou formou elektronicky emailem na info@maxieshop.cz  a potvrzením zasláním SMS „Odstoupení od smlouvy“ na +420 775 162 564.

VIII.

 Prohlášení Objednavatele:

1. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

2. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s využitím svých osobních údajů dle platného zákona. Tento souhlas může být nájemcem kdykoliv písemně odvolán.

3. Nájemce výhradně odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby a také za obsah produktu.

4. Nájemci není povoleno využívat službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (např. spam), bez prokazatelného výhradního souhlasu a nesmí nikomu jinému umožnit testování software eshopu, zvláště né pak konkurenci nájemce, přetěžovat server, hackovat a jakýkoli pokus o poškození provozu služby, nebo kopírování a šíření know-how pronajímatele jsou přísně zakázány a jsou důvodem k vypovězení služeb. V případě porušení tohoto odstavce a to i v době dalších 3. let od vypovězení této smlouvy, kdy kupující už nevyužívá služby pronajímatele, může pronajímatel účtovat smluvní pokutu až do výše 10.000.000,-Kč.

5. Objednavatel - nájemce nemůže požadovat přístup ke zdrojovému kódu či vyžadovat nasazení systému na serverech třetí strany. Přístup k FTP ani databázi není nájemci, ani nikomu jinému poskytován.

 

6. Nájemce si pronajímá šablonu eshopu pouze s funkcemi, které jsou k dispozici pouze na této šabloně a v administraci na doméně www.dobrotyodbabicky.cz Funkce, které by nájemce požadoval navíc, které ještě nejsou na této zkušební šabloně k dispozici, si může objednat u pronajímatele k nacenění. Po oboustranném odsouhlasení ceny za vývoj a naprogramování požadavků Objednavatele, mu bude vystavena zálohová faktura. Až po jejím uhrazení započnou dohodnuté vývojářské a programátorské práce.

IX.

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy neupravené těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí platnými zákony ČR. Uhrazením jakékoliv  faktury Objednavatel zároveň potvrzuje souhlas s výše uvedenými Všeobecnými smluvními podmínkami v plném rozsahu a bez výhrad.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv poplatků umístit vlastní reklamní baner, text, nebo url odkaz do patičky eshopu/webu. Pokud nájemce smaže tuto reklamu, nebo ji bude jak koliv pozměňovat, nebo s ní jinak nakládat, pak se jedná o hrubé porušení těchto obchodních podmínek a je to důvod k okamžitému zrušení služeb v plném rozsahu bez jakékoliv finanční náhrady.

3. Během trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení zůstává online obchodní systém včetně všech zdrojových kódů ve vlastnictví pronajímatele, a to i v případě, že byly prováděny placené úpravy či nastavení systému na žádost nájemce - Objednavatele. Nájemce má právo k ekonomickému užití díla po celou dobu trvání smluvního vztahu, toto právo zaniká dnem ukončení této dohody.

4. V rámci zákaznické podpory poskytuje Pronajímatel nájemci základní informace, návody a rady výhradně emailem, telefonicky, nebo přes SKYPE. Pokud nájemce žádá po pronajímateli řešení problému, nebo úpravy systému na míru dle požadavku nájemce, které vyžadují zásah programátora, může pronajímatel po nájemci požadovat úhradu za každou započatou hodinu dle aktuálně platného ceníku programátorských služeb.

6. Odpověď na dotaz nájemce je zpracována dle aktuální fronty, nejpozději však do 48 hodin od přijetí doručeného dotazu emailem na info@maxieshop.cz.

7. Online bezplatné konzultace na téma: Grafické návrhy, úpravy a zaškolení pro práci v administraci.

 Chce-li nájemce využít bezplatné online konzultace po telefonu, nebo skypu na téma grafické návrhy, úpravy a zaškolení pro práci v administraci eshopu, musí si vždy naplánovat termín konzultace pouze přes webové stránky Pronajímatele kliknutím sem. Pokud by odkaz nefungoval, tak si termín konzultace naplánujte přes náš web www.maxieshop.cz

Online bezplatné konzultace na marketingové témata: Strategie kampaní a jak zvýšit prodej na eshopu.

Chce-li nájemce využít bezplatné online konzultace po telefonu, nebo skypu na marketingová témata, jak zvýšit prodej na eshopu, musí si vždy naplánovat termín konzultace pouze přes webové stránky Pronajímatele kliknutím sem. Pokud by odkaz nefungoval, tak si termín konzultace naplánujte přes náš web www.dobretipy.com

8. Odesláním elektronické objednávky nájemce bez výhrad a bez protestu přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uhrazení zálohové faktury, jakož i platnou cenu dle ceníku objednaných služeb v době podání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9. Pokud je potvrzení objednávky nájemci odesláno s dodatkem či odchylkou, tak si pronajímatel vyhrazuje možnost k dodatku či odchylce nepřihlížet, pokud by jejich dostání bylo nemožné či nepoměrné.

10. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že emailová a SMS komunikace, jsou na stejné úrovni, jako doporučená písemná korespondence s dodejkou.

Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2018

Jednatel společnosti Michal Grabmuller, v Praze 28.12.2017.