Všeobecné obchodní podmínky při provozování eshopu na webhostingu.  Obchodní podmínky společnosti WebMarketing,s.r.o. platné od 01.01.2018 (NEJSME PLÁTCI DPH)

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi pronajimatelem společností WebMarketing, s.r.o. a Objednavatelem jako nájemcem  eshopového, nebo webového řešení a marketingových služeb.

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li nájemce spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li nájemcem podnikatel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pronajímatel:

WebMarketing, s.r.o. IČ: 03156729, DIČ: CZ 03156729, Na Louži 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze spisová značka C 227897. Zastoupen jednatelem společnosti: Michalem Grabmüllerem, e-mail: info@maxieshop.cz

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Informace o všech službách a produktech společnosti WebMarketing s.r.o. poskytuje: Karel Šulek,  GSM +420 775 162 564, email: info@maxieshop.cz

Bezplatné marketingové online konzultace Jak Zvýšit Prodej Na Eshopu si domluvte kliknutím na MARKETINGOVÉ KONZULTACE

Karel Šulek,+420 775 162 564, marketingové konzultace Jak Zvýšit Prodej.

Bezplatné online konzultace pro správu adminstrace v eshopu si domluvte kliknutím na tento odkaz ZAŠKOLENÍ PRO ADMINSTRACI ESHOPU

Jarmila Šulková, +420 776 624 869, školení pro správu administrace v eshopu.

Nájemce:
Subjekt, který má platné IČ v ČR -  podnikatel, státní správa, města, obce, neziskové, charitativní a ostatní organizace, nebo občan.

Uzavření nájemní smlouvy.

Nájemci byla ještě před spuštěním eshopu/webu vystavena zálohová faktura. Uhrazením každé jednotlivé zálohové faktury, tak nájemce souhlasí s těmito obchodními podmínkami bez výhrad a bez protestu v plném rozsahu, jak jsou zde uvedeny. Každá vystavená zálohová faktura, kterou nájemce obdrží, obsahuje hypertextový odkaz, odkazující přímo na webovou stránku s těmito obchodními podmínkami. Jejím uhrazením se má za to, že si nájemce tyto obchodní podmínky celé přečetl, plně je pochopil, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.

Objednávka produktů a služeb:
Služby je možno objednat zasláním objednávky emailem na info@maxieshop.cz, nebo telefonicky na čísle +420 775 162 564. Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení vč. IČ nájemce nutné k jeho identifikaci.
Způsob platby:
Platba převodem na účet: v ČR - Číslo účtu je: 265599346 / 0300 ČSOB

Platba ze zahraničí IBAN CZ51 0300 0000 0002 6559 9346 ČSOB

Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo aktuální zálohové faktury.

Pokud není dohodnuto jinak, kupující hradí zálohové faktury v plné výši takto:

Po uhrazení první vystavené zálohové faktury v plné výši, začne prodávající aktivovat nájemci objednané služby. Pokud si nájemce objedná produkty, nebo služby ve slevové akci, a tato cena po slevě nebude připsána na účtu pronajímatele v den splatnosti uvedeném na zálohové faktuře, nemusí pronajímatel tuto slevu nájemci uznat a nájemce  v takovém případě nemá právo nárokovat tuto slevu a je povinen doplatit produkty, nebo služby do plné ceny jako před slevou, pokud k tomu bude pronajímatelem vyzván.  

Ochrana dat:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, dává nájemce pronajímateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů v souladu s GDPR. Pronajímatel respektuje zákon na ochranu osobních údajů a neposkytne žádné informace jiným osobám, kromě doručovatelům  obchodních,nebo písemných zásilek.

Všeobecné smluvní podmínky k fakturám a objednávkám za poskytované služby:

 Všeobecné smluvní podmínky za poskytování marketingových služeb, nebo pronájem elektronického obchodu nebo webové stránky (dále také „Produkt“) z  portfolia společnosti WebMarketing, s.r.o. (dále jen „Pronajímatel“)

I.

Pojmy

Produktem se rozumí konkrétně definovaná marketingová služba, nebo funkce a šablona  eshopu, nebo webová stránka, uvedená v portfoliu pronajímatele. Kampaní se rozumí návrh, příprava, plánování a případně i následná realizace různých reklam na internetu, podle zvoleného tarifu pronájmu eshopu/webu, nebo pokud se na tom obě smluvní strany zvlášť dohodnou.

1) Popis produktu

Objednávaný produkt je marketingově upravena šablona eshopu z nabídky pronajímatele, bez možnosti jakéhokoliv externího připojení na jiné externí systémy. Napojit tuto šablonu eshopu na externí systém je možné za zvláštní poplatek, až po předchozí dohodě s programátorem pronajímatele, pokud takové řešení on sám doporučí a vysloví s ním jasný souhlas. Nájemce - Objednatel, byl ještě před úhradou první zálohové faktury a spuštěním ostré verze eshopu do pronájmu seznámen s veškerými funkcemi a možnostmi šablony eshopu na testovací verzi https://dobrotyodbabicky.cz/testuj/ 

2) Podklady

Před zahájením spuštění eshopu, webu, nebo internetové kampaně dodá objednavatel pronajímateli kompletní inzertní podklady, které musí obsahovat:

1)  jméno a příjmení objednavatele

2) IČ objednavatele

3) všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí eshopu/webu a kampaně

4) Inzertní podklady musí být v souladu s Všeobecnými technickými podmínkami vyhlašovanými (zveřejňovanými) jednotlivými Prodejci reklamy na Internetu s ohledem na autorská práva.

3) Korektury

Pronajímatel předloží Objednavateli návrh produktu k případné korektuře. Objednavatel má poté pro korekci návrhu eshopu/webu, nebo reklamního návrhu lhůtu tří pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že Objednavatel s návrhem produktů souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem (tj. víc jak z 50ti%) měnit návrh podstaty produktu.

4) Odpovědnost Objednavatele (nájemce)

Objednavatel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku produktu a zavazuje se Pronajímateli nahradit jakoukoliv peněžní či nepeněžní újmu včetně škody, kterou utrpí v důsledku nároků uplatněných vůči němu jinými osobami na základě právních předpisů chránících nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví (např. práva na označení) a práva průmyslového vlastnictví. Dále nese plnou zodpovědnost za dodržování všech autorských práv na svém eshopu/webu  v plném rozsahu bez vyjímek, jak u textů, tak u loga, fotek, obrázků apod., a to i v případě, že mu je poskytl, nebo jinak upravil pouze pro potřeby spuštění eshopu/webu pronajímatel. Plnou právní i jinou zodpovědnost za obsah na eshopu/webu, nese vždy, jen Objednavatel.

Objednavatel dává Pronajímateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím internetu a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů a případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě, a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu, kterého zastupuje, nebo jinak prezentuje.

Na vyžádání Pronajímatele je Objednavatel povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými podklady. Pokud tak neučiní nejpozději do tří pracovních dnů od písemného vyzvání emailem, pak pronajímatel může  pozastavit, nebo úplně zrušit všechny započaté úkony. V takovém případě nemá Objednavatel nárok na vrácení peněz ani jejich poměrnou část, nebo jiných finančních náhrad a plateb, které již v této souvislosti zaplatil.

II.

Tarify za pronájem eshopů a marketingových služeb. Nejsme plátci DPH:

Vyhrazujeme si právo, zamítnout Vám využívání tarifu BUSINESS, KOMFORT, nebo V.I.P.KOMFORT, pokud usoudíme, že by mohlo dojít ke střetu zájmu.

BEZPLATNÉ ONLINE KONZULTACE PO TELEFONU, NEBO SKYPU

Bezplatné marketingové online konzultace Jak Zvýšit Prodej Na Eshopu si domluvte kliknutím na MARKETINGOVÉ KONZULTACE

Karel Šulek,+420 775 162 564, marketingové konzultace Jak Zvýšit Prodej.

Bezplatné online konzultace pro správu adminstrace v eshopu si domluvte kliknutím na tento odkaz ZAŠKOLENÍ PRO ADMINSTRACI ESHOPU

Jarmila Šulková, +420 776 624 869, školení pro správu administrace v eshopu.

PAUŠÁLNÍ TARIFY ZA PRONÁJEM ESHOPŮ

TARIF:    STANDARD ZA 1.000,-Kč MĚSÍČNĚ

Po úhradě jednorázového "Aktivačního poplatku" ve výši 10.000,-Kč, pokud není stanoveno jinak, je nejpozději do sedmi kalendářních dnů spuštěn eshop na webhostingu bez importu dat, kdy je Vám automaticky nastaven základní tarif STANDARD, pokud není dohodnuto jinak. Eshop se považuje za spuštěný v den, kdy jsou klientovi (nájemci) zaslány emailem přihlašovací údaje pro přístup do administrace eshopu/webu, bez ohledu na to, zda je, nebo není eshop kompletně připraven pro ostrý provoz. Po dobu 30-ti kalendářních dnů, od data zaslání přístupových údajú do administrace eshopu, může nájemce naplno využívat naše bezplatné marketingové a administrátorské online konzultace po telefonu, nebo skypu, aby si pak mohl vše na eshopu spravovat sám, již bez naší online podpory po telefonu,nebo skypu.V následných měsících, vždy k 1. dni v měsíci se již účtuje poplatek za měsíční pronájem eshopu, bez možnosti využívání naší podpory. V případě Vašeho zájmu, Vám plošně propojíme eshop přes XML FEED s heurékou a zboží.cz

Bude-li chtít nájemce eshopu dál využívat naše poradenství, konzultace a ostatní služby i po uplynutí 30-ti kalendářních dnů od zaslání přístupu do administrace eshopu, může si nájemce požádat o změnu tarifu, dle těchto obchodních podmínek. Po uplynutí 30-ti kalendářních dnů, od zaslání přístupu do administrace eshopu nájemci, již nebude v tomto tarifu umožněno zdarma využívat naše administrátorské, marketingové, programátorské, grafické, poradenské, ani jiné naše doplňkové služby. Eshop napojíme na Google analytics a navrhneme Vám zdarma max. dvě varianty grafického návrhu hlavního baneru. Tento tarif má zajištěnou běžnou základní technickou správu a údržbu eshopu.

TARIF:   BUSINESS ZA 3.000,-Kč MĚSÍČNĚ

V tomto tarifu poskytujeme jen částečnou marketingovou podporu. Obsahuje vše jako v tarifu „STANDARD“ a navíc:

1. Budeme Vám nápomocni při logistice návrhů kampaní pro eshop, jako jsou: akce, slevy, výprodeje a pod. Jednorázově Vám vytvoříme vzory textů newsletterů pro tyto akce, které si pak sami budete upravovat a dle Vašich potřeb sami rozesílat emailem Vašim zákazníkům, jako upoutávku na tyto akce.

2. Na eshopu Vám budeme průběžně marketingově upravovat a nastavovat: Grafické foto návrhy, pro kombinace různých produktů jako  např:, Akce 2+1, produkt + dárek, Dárkové poukazy, Akce měsíce, Výprodeje, různé grafické banery pro soutěže a úpravy cen pouze u produktů zařazených do akcí. Marketingově nastavíme systém slev na celém eshopu pro jednotlivé konkrétní skupiny zákazníků zvlášť a v případě potřeby je budeme průběžně upravovat, aby byly co nejefektivnější. Vytvoříme Vám účet na Google analytics, Zboží.cz a Heuréce, pokud je nemáte, které si pak budete sami dál spravovat.

3. Automaticky bezplatně implementujeme nové funkce na eshop, dle vývoje trhu a nových trendů.

TARIF:  KOMFORT ZA 5.000,-Kč MĚSÍČNĚ 

V tomto tarifu poskytujeme plnou marketingovou podporu prodeje. Má vše jako tarif STANDARD + BUSINESS dohromady a navíc:

1. Pomáháme Vám analyzovat efektivitu Vašich investic do Emailingu, PPC, PR a jiných externích reklam a různých typů externích spoluprácí. Následně Vám doporučíme pouze ty, které se Vám vyplatí. Chráníme Vás před špatnými investicemi do propagace, které spolu s Vámi vyhodnotíme jako rizikové.

2. Navrhujeme Vám stále nové marketingové řešení pro zvyšování prodeje, které si pak sami aplikujete do praxe.

3. Přednostně a s předstihem Vám implementujeme nově vyvinuté funkce na eshop dle vývoje trhu a nových trendů.

4. Pokud budete externě potřebovat našeho IT specialistu, získáte od nás 50% slevu na jeho programátorské práce.

5. Vytvoříme na eshopu speciální kategorii produktů, pro spárování s Heurékou tak, aby k Vám přes tuto kategorii chodili zákazníci na eshop. Vytvoříme Vám účet na Google analytics, Zboží.cz a Heuréce, pokud je nemáte, které si pak budete sami dál spravovat. V případě potřeby budeme navrhovat nová řešení, která povedou ke zvýšení prodeje.

TARIF:  V.I.P. KOMFORT ZA 10.000,-Kč MĚSÍČNĚ 

1. Umožníme Vám rozesílat newslettery a různé upoutávky na akce všeho druhu, které budou probíhat na Vašem eshopu všem Vašim zákazníkům, přes náš SMTP server bez omezení počtu odeslaných emailů, pokud bude dodržena platná legislativa GDPR.

2. Navrhujeme Vám stále nová marketingová řešení pro zvyšování prodeje, které pak sppolečně s Vámi aplikujeme do praxe a průběžně vyhodnocujeme.

3. Pokud bude mít u nás eshop i Vaše konkurence a Vy budete dřív než ona využívat tarif V.I.P. KOMFORT, nebude mít od nás žádnou marketingovou podporu a její tarif, bude automaticky převeden, do tarifu STANDARD, po celou dobu, kdy budete využívat tarif V.I.P. KOMFORT.

4. Přidělíme Vám našeho specialistu, který bude spravovat Váš eshop v administraci, dle Vašich potřeb. Např. zadávání nových produktů na eshop, nebo jejich odstraňování, příprava různých akcí,výprodejů, soutěží, přidávání a úprava různých textů a PR článků na eshopu i podpůrném "mikrowebu", pokud ho budete mít.

 MOŽNOSTI MIGRACE MEZI  TARIFY    

Tarify BUSINESS, KOMFORT a V.I.P. KOMFORT, je možné zdarma měnit pouze jednou za 3 měsíce, jinak je předčasná změna zpoplatněna částkou 3.000,-Kč. Žádost o změnu tarifu si musí nájemce sepsat sám a poslat ji pronajímateli písemně na email info@maxieshop.cz a následně ji potvrdit zasláním SMS z mobilního čísla nájemce, které nejvíce používá při komunikaci s pronajímatelem na číslo pronajímatele +420 775 162 564 s textem „Změna tarifu“. Teprve po zaslání žádosti o změně tarifu emailem a potvrzení této žádosti zasláním SMS pronajímateli, započne proces změny tarifu.

Při změně z vyššího tarifu na nižší, Vám budou automaticky vypnuté, nebo smazány všechny námi již provedené marketingové a jiné úpravy na eshopu, které jsme Vám nastavili ve vyšším tarifu, včetně výběru a importu zboží na Hereka.cz  a Zboží.cz. Tyto změny Vám budou automaticky provedeny a nastaveny tak, aby nově opět odpovídali Vámi zvolenému tarifu k 1. dni následujícího měsíce od data námi schválené Vaší písemné žádosti o změně tarifu.

V případě, že chcete přejít z nižšího tarifu do vyššího, pak Vám naše vyjádření k vaší žádosti o změně tarifu, zašleme emailem nejpozději do 7. kalendářních dnů, z důvodu prověření trhu ve vašem oboru. Případná schválená změna tarifu na vyšší se Vám nastaví a projeví vždy k 1. dni v následném měsíci, po námi schválené žádosti. Při změně z vyššího paušálního tarifu na nižší riskujete, že Vám nemusí být případná opětovná žádost o změnu tarifu zpět z nižššího na vyšší schválena, pokud bychom usoudili, že by mohlo dojít ke střetu zájmu s jiným našim zákazníkem. 

III.

Spuštění eshopu do provozu:

Eshop bude plně funkční v naší šabloně a v provozu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data, kdy byly nájemci emailem zaslány přístupy do administrace eshopu za předpokladu, že kupující dodrží tyto obchodní podmínky v plném rozsahu a bez vyjímek.

Tento termín ale nemusí pronajímatel dodržet v případě, že nájemce - objednavatel poruší některé z ustavení v této smlouvě, nedodá potřebné podklady a data pro import v termínech, které pronajímatel požaduje po nájemci, zásahem vyšší moci, technických problému na serveru poskytovatele webhostingu, pokud je jeden z programátorů v pracovní neschopnosti, nebo pokud je celkový počet eshopů, které čekají na spuštění více jak  4. v jednom měsíci. V takovém případě se termín spuštění eshopu automaticky prodlužuje o nezbytně nutnou dobu potřebnou pro technické spuštění a jejich zprovoznění. O této události však musí být nájemce emailem informován. K posunutí termínu spuštění eshopu, nebo webu nepotřebuje pronajímatel souhlas nájemce.

IV.

 Provoz serveru:

1. Pronajímatveel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk nájemce v souvislosti s používáním služeb pronajímatele. Pronajímatel nenese žádnou právní, ani jinou odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči nájemci ani třetím stranám.

2. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

3. Pronajímatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese rovněž odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/modulu/komponenty bez dalšího vysvětlení Objednavateli.

5. Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat speciální poplatek u jakéhokoliv tarifu, pokud ze strany objednavatele dojde k nadměrnému zatížení hostingu, nebo objednavatel požaduje rozsáhlejší úpravu služby či aplikace, zvýšení zabezpečení a při dalších situacích nad rámec poskytované služby. O této skutečnosti je pronajímatel povinen předem písemně emailem informovat Objednavatele. Pokud Objednavatel nebude souhlasit s navýšením tohoto speciálního poplatku, může pak pronajímatel provoz eshopu technicky zabezpečovat na nižšší úrovni, která bude odpovídat jeho tarifu.

V.

Platební podmínky a servisní poplatky za webhosting:

1. Objednavatel je povinen uhradit ve splatnosti zálohovou fakturu vystavenou Pronajímatelem. Faktury (daňové doklady) jsou vystavovány nejpozději do 7. kalendářních dnů po uhrazení zálohové faktury.  Zaplacením zálohové faktury se rozumí připsání celé částky na účet Pronajímatele. Pokud je pronajímatelem vystavena faktura jako daňový doklad, je dnem zdanitelného plnění datum, kdy byla připsána celá částka (dohodnutá nájemní cena) na účet Pronajímatele.

2. Služby za provoz a pronájem eshopu jsou poskytovány vždy na období jednoho měsíce od data spuštění eshopu, nebo webu, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak. Objednavatel nemá právo požadovat vrácení finanční částky, ani její poměrnou část, pokud poruší v jakémkoliv bodě tyto obchodní podmínky, nebo sám službu předčasně vypoví.

3. Pronajímatel vystaví zálohovou fakturu za měsíční pronájem eshopu/webu vždy k prvnímu dni v následném měsíci po zaslání přístupových údajů do administrace eshopu/webu, dle zvoleného tarifu nájemce. Nájemce je povinen uhradit zálohové faktury nejpozději v den jejich splatnosti. Nájemci může pronajímatel bez náhrady škod přerušit, nebo úplně zastavit poskytování služeb, pokud nájemce nedodrží datum splatnosti uvedené na zálohové faktuře.

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby platné pro tuto smlouvu a rozsah poskytovaných služeb včetně obchodních podmínek. Je ale povinen předem písemně emailem upozornit nájemce, že dojde od určitého data ke změně těchto obchodních podmínek. Pokud nájemce nové obchodní podmínky neakceptuje, prodávající může přerušit dodávku služeb, bez náhrady škody, nebo eshop/web vypnout, nebo smazat.

5. Faktury za jakékoli marketingové, programátorské a grafické úkony žádané nájemcem jsou splatné předem na základě oboustranně odsouhlasených cen za konkrétní návrhy, které nájemce požaduje nad rámec standardní služeb uvedených v tarifech eshopů/webů.

6. V případě promo nabídek a akčních cen se Pronajímatel zavazuje tuto cenu neměnit po dobu 3. měsíců. Po skončení této doby platí standardní ceny, které jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, pokud se nedohodli jinak.

7. Při neuhrazení finančních závazků nájemce ve stanovené lhůtě, má pronajímatel právo zastavit provoz všech služeb poskytovaných nájemci a bez možnosti návratu smazat všechna data bez nároku na úhradu případně vzniklých škod čí ztráty zisku.

8. Kupující zaplacením faktury souhlasí s těmito uvedenými podmínkami za poskytování služeb v plném rozsahu bez podmínek a bez protestu.

9. Kupující má nárok pouze na dva grafické návrhy hlavního banneru na webu / eshopu zdarma. V případě, že ani jeden ze dvou návrhů nebudou nájemcem schváleny do tří pracovních dnů, další návrhy již budou zpoplatněny sazbou 500,- Kč za jeden návrh, nebo si nechá nájemce grafické návrhy vyrobit na vlastní náklady sám a zašle je pronajímateli k importu na eshop, nebo web dle technických požadavků pronajímatele.

10. Import dat do nového eshopu/webu technicky zajistí pronajímatel pouze za předpokladu, že nájemce poskytne potřebná data a přístupy pro transfer a import dat i domén. Tento import bude započítán do jednorázového aktivačního poplatku, který musí být před jeho započetím připsán na účtu pronajímatele na základě vystavené zálohové faktury. Pokud programátor pronajímatele zjistí, že technická náročnost importu dat a produktů převýší částku aktivačního poplatku, pak nájemce hradí programátorem předem stanovený doplatek ceny za náročný, či jinak specifický import.

 Případná vyšší  částka bude doúčtována až po importu formou faktury. O těchto skutečnostech je pronajímatel povinen informovat nájemce, ještě před vystavením dodatečné faktury. Pokud nebude nájemce souhlasit s podmínkami a cenou za import dat do nového eshopu/webu od pronajímatele, může provést nájemce import dat ručně pomocí administrace  eshopu/webu. Po dokončeném importu dat, je nájemce povinen si sám ručně zkontrolovat a případně poupravit kompletní import, který provedl Pronajímatel.

11. Pronajímatel má právo a může účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou upomínku zaslanou nájemci emailem, bude-li vystavená faktura po splatnosti neuhrazená. Pokud nájemce neuhradí smluvní pokuty, může pronajímatel přerušit, nebo úplně pozastavit všechny služby nájemci a znemožnit mu přístup do administrace eshopu/webu až do doby, než své pohledávky vůči Pronajímateli v plné výši uhradí. Pokud nájemce neuhradí dlužné částky ani po poslední výzvě o možném pozastavení služeb Pronajímatele, může Pronajímatel eshop/web nenávratně úplně smazat, bez jakékoliv náhrady škody vůči nájemci.

VI.

Reklamace:

1. V případě pochybení na straně pronajímatele, je nájemce v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat okamžitou nápravu. Pokud by nedošlo ze strany Pronajímatele k této nápravě do 14-ti kalendářních dnů, pak může nájemce emailem žádat přiměřenou slevu z ceny nájmu. Lhůta pro uplatnění reklamace a odstranění případných vad je 14. kalendářních dnů ode dne, kdy nájemce zjistil, anebo mohl zjistit pochybení. O této situaci je povinen písemně emailem a zasláním SMS informovat pronajímatele nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud tyto lhůty nájemce nedodrží, nemusí je pak dodržet ani Pronajímatel.

2. Pochybením na straně pronajímatele se rozumí nedodání produktu v souladu s těmito obchodními podmínkami, nebo jejich špatná, nebo úplná nefunkčnost.

3. Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez jakékoliv náhrady, pokud nájemce neplní své povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s pronajímatelem.

4. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody způsobené výpadkem eshopu/webu, nebo jiných technických poruch, zejména ve výpočtech a zobrazení cen, DPH apod. v systému eshopu apod.

5. Všechny reklamace vyřizuje Karel Šulek,  GSM +420 775 162 564, email: info@maxieshop.cz

VII.

Odstoupení od smlouvy, storno-podmínky:

Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

1. Pokud cena za produkty a služby nebude uhrazena v den její splatnosti. V případě odstoupení od smlouvy na právě probíhající pronájem eshopu má prodávající právo požadovat uhrazení poměrné části pronájmu za dobu, po kterou pronájem běžel a jednorázový stornopoplatek ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy a zrušení pronájmu eshopu nájemci, oznámí pronajímatel nájemci písemně elektronicky emailem, nebo zasláním SMS na mobilní telefon, který uvedl nájemce pronajímateli, jako komunikační.

2. Jestliže produkty v eshopu nebo grafické podklady dodané nájemcem nebo inzertní podklady ohrožují dobré mravy, zasahovaly by do práv a právem chráněných zájmů třetích osob, může pronajímatel služby pozastavit, nebo i zrušit bez náhrady škody.

3. Pokud podklady od nájemce budou mít technické vady a neodstraní je do 3 pracovních dnů.

4. V případě porušení těchto Obchodních podmínek v kterémkoliv bodě Objednavatelem.

5. Odstoupení od smlouvy je Objednavatel povinen provést písemnou formou elektronicky emailem na info@maxieshop.cz  a potvrzením zasláním SMS „Odstoupení od smlouvy“ na +420 775 162 564.

VIII.

 Prohlášení Objednavatele:

1. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

2. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s využitím svých osobních údajů dle platného zákona. Tento souhlas může být nájemcem kdykoliv písemně odvolán.

3. Nájemce výhradně odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby a také za obsah produktu.

4. Nájemci není povoleno využívat službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (např. spam), bez prokazatelného výhradního souhlasu a nesmí nikomu jinému umožnit testování software eshopu, zvláště né pak konkurenci nájemce, přetěžovat server, hackovat a jakýkoli pokus o poškození provozu služby, nebo kopírování a šíření know-how pronajímatele jsou přísně zakázány a jsou důvodem k vypovězení služeb. V případě porušení tohoto odstavce a to i v době dalších 3. let od vypovězení této smlouvy, kdy kupující už nevyužívá služby pronajímatele, může pronajímatel účtovat smluvní pokutu až do výše 10.000.000,-Kč.

5. Objednavatel - nájemce nemůže požadovat přístup ke zdrojovému kódu či vyžadovat nasazení systému na serverech třetí strany. Přístup k FTP ani databázi není nájemci, ani nikomu jinému poskytován.

 

6. Nájemce si pronajímá šablonu eshopu pouze s funkcemi, které jsou k dispozici pouze na této šabloně a v administraci na doméně https://dobrotyodbabicky.cz/testuj/  Funkce, které by nájemce požadoval navíc, které ještě nejsou na této zkušební šabloně k dispozici, si může objednat u pronajímatele k nacenění. Po oboustranném odsouhlasení ceny za vývoj a naprogramování požadavků Objednavatele, mu bude vystavena zálohová faktura. Až po jejím uhrazení započnou dohodnuté vývojářské a programátorské práce.

IX.

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy neupravené těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí platnými zákony ČR. Uhrazením jakékoliv  faktury Objednavatel zároveň potvrzuje souhlas s výše uvedenými Všeobecnými smluvními podmínkami v plném rozsahu a bez výhrad.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv poplatků umístit vlastní reklamní baner, text, nebo url odkaz do patičky eshopu/webu. Pokud nájemce smaže tuto reklamu, nebo ji bude jak koliv pozměňovat, nebo s ní jinak nakládat, pak se jedná o hrubé porušení těchto obchodních podmínek a je to důvod k okamžitému zrušení služeb v plném rozsahu bez jakékoliv finanční náhrady.

3. Během trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení zůstává online obchodní systém včetně všech zdrojových kódů ve vlastnictví pronajímatele, a to i v případě, že byly prováděny placené úpravy či nastavení systému na žádost nájemce - Objednavatele. Nájemce má právo k ekonomickému užití díla po celou dobu trvání smluvního vztahu, toto právo zaniká dnem ukončení této dohody.

4. V rámci zákaznické podpory poskytuje Pronajímatel nájemci základní informace, návody a rady výhradně emailem, telefonicky, nebo přes SKYPE. Pokud nájemce žádá po pronajímateli řešení problému, nebo úpravy systému na míru dle požadavku nájemce, které vyžadují zásah programátora, může pronajímatel po nájemci požadovat úhradu za každou započatou hodinu dle aktuálně platného ceníku programátorských služeb.

6. Odpověď na dotaz nájemce je zpracována dle aktuální fronty, nejpozději však do 48 hodin od přijetí doručeného dotazu emailem na info@maxieshop.cz.

7. Online bezplatné konzultace na téma: Grafické návrhy, úpravy a zaškolení pro práci v administraci.

 Chce-li nájemce využít bezplatné online konzultace po telefonu, nebo skypu na téma grafické návrhy, úpravy a zaškolení pro práci v administraci eshopu, musí si vždy naplánovat termín konzultace pouze přes webové stránky Pronajímatele kliknutím sem. Pokud by odkaz nefungoval, tak si termín konzultace naplánujte přes náš web www.maxieshop.cz

Online bezplatné konzultace na marketingové témata: Strategie kampaní a jak zvýšit prodej na eshopu.

Chce-li nájemce využít bezplatné online konzultace po telefonu, nebo skypu na marketingová témata, jak zvýšit prodej na eshopu, musí si vždy naplánovat termín konzultace pouze přes webové stránky Pronajímatele kliknutím sem. Pokud by odkaz nefungoval, tak si termín konzultace naplánujte přes náš web www.dobretipy.com

8. Odesláním elektronické objednávky nájemce bez výhrad a bez protestu přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uhrazení zálohové faktury, jakož i platnou cenu dle ceníku objednaných služeb v době podání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9. Pokud je potvrzení objednávky nájemci odesláno s dodatkem či odchylkou, tak si pronajímatel vyhrazuje možnost k dodatku či odchylce nepřihlížet, pokud by jejich dostání bylo nemožné či nepoměrné.

10. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že emailová a SMS komunikace, jsou na stejné úrovni, jako doporučená písemná korespondence s dodejkou.

Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2018

Jednatel společnosti Michal Grabmuller, v Praze 28.12.2017.